☰ MENU

PLATNOST 
POUKAZU 9 MĚSÍCŮ!

DÁRKOVÉ BALENÍ ZDARMA!


Nákupní řád

 

Všeobecné smluvní podmínky ALIBEST s.r.o. ze dne 1.9.2016 (dále jen VSP)

I. Preambule

Obchodní společnost ALIBEST s.r.o., se sídlem v Brně, Bašty 413/2, IČ: 253 06 014, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 23966 je společností, která svým zákazníkům zajišťuje možnost využít nabídku zboží a služeb třetích osob, a to formou zakoupení Dárkového certifikátu (poukazu), který je přenosný a opravňuje zákazníka, či osobu, které byl Dárkový certifikát (poukaz) řádně předán (zejména darován) k obdržení konkrétního zboží nebo konzumaci konkrétní služby či kombinace služeb vytvořené zákazníkem.

Obchodní společnost ALIBEST s.r.o. též poskytuje poradenství svým zákazníkům při výběru a zajištění vhodných darů spočívajících ve službách (zážitkové aktivity) i zboží.

II. Definice pojmů

ALIBEST - Obchodní společnost ALIBEST s.r.o., se sídlem v Brně, Bašty 413/2, IČ: 253 06 014, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle C, č. vložky 23966.

Zákazník - Subjekt, který je v souladu s platným právním řádem oprávněn být účastníkem právních vztahů, který způsobem upraveným těmito VSP uzavře s ALIBEST Smlouvu o zakoupení Dárkového balíčku. Za zákazníka se považuje i subjekt, který právním řádem či těmito VSP předpokládaným způsobem učiní poptávku vůči ALIBEST směřující k uzavření Smlouvy o zakoupení Dárkového balíčku.

Dárkový balíček - Obsahem Dárkového balíčku je souhrn služeb či zboží poskytovaných či dodávaných Dodavateli ALIBEST vytvořený Zákazníkem dle nabídky konkrétního Dodavatele.

Dárkový certifikát (poukaz) - Dárkový certifikát je listinou vydanou ALIBEST, která oprávněného držitele opravňuje k realizaci Dárkového balíčku. Dárkový certifikát není cenným papírem ve smyslu zvláštních právních předpisů (zejména zák. č. 89/2012 Sb.). Doba platnosti Dárkového certifikátu je 9 měsíců ode dne jeho vystavení, pokud není na Dárkovém certifikátu uvedeno jinak.

Obdarovaný - Subjekt, který získal způsobilost nabývat práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené Zákazníkem a stal se oprávněným držitelem Dárkového certifikátu. Obdarovaným je buď sám Zákazník či 3. osoba.

Dodavatel - Fyzická či právnická osoba oprávněná na území ČR v souladu s platným právním řádem vykonávat příslušnou činnost (zejména dodávat zboží či poskytovat služby), která na základě smluvního vztahu s ALIBEST poskytuje plnění, které je obsahem Dárkového balíčku, Obdarovanému.

Smlouva o koupi Dárkového certifikátu - Smlouva uzavřená mezi ALIBEST a Zákazníkem způsobem předpokládaným platným právním řádem a těmito VSP, kterou se zavazuje ALIBEST předat Zákazníkovi Dárkový certifikát a zprostředkovat mu možnost realizovat u Dodavatele na základě předloženého Dárkového certifikátu Dárkový balíček (dále také jen „kupní smlouva“).

Prostředek komunikace na dálku - Komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (§1820 an. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Adrenalinová činnost - Činnost, služba či aktivita, která je považována za vysoce nebezpečnou a i při vynaložení maximální péče ze strany ALIBEST či Dodavatele nelze vyloučit vznik škod na zdraví či majetku. Adrenalinovou činnost vykonávají všechny subjekty na vlastní nebezpečí.

Univerzální bodový certifikát (poukaz) - Potvrzení o počtu zakoupených bodů, které je možno využít k úhradě konkrétního Dárkového certifikátu. Doba platnosti Univerzálního bodového certifikátu je 12 měsíců ode dne jeho vystavení, pokud není na Univerzálním bodovém certifikátu uvedeno jinak.

III. Informace o smlouvě a těchto VSP

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) Zákazník stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s jejich obsahem bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je dostupné na internetových stránkách firmy Alibest, s.r.o. (www.jedinecne-zazitky.cz).

IV. Zakoupení Dárkového balíčku

Smlouva o koupi Dárkového certifikátu (poukazu)

Zakoupení Dárkového balíčku Zákazníkem probíhá na základě Smlouvy o koupi Dárkového certifikátu (poukazu). Předmětem Smlouvy o koupi Dárkového certifikátu (poukazu) je závazek ALIBEST zajistit pro Zákazníka neodvolatelný příslib Dodavatele či Dodavatelů, že na základě Dárkového certifikátu (poukazu) předloženého Obdarovaným, Zákazníkem či jiným oprávněným držitelem, poskytnou Obdarovanému plnění ve formě poskytnutí vybrané služby, dodávky zboží či jiné předmětné plnění. Poskytnutí plnění Dodavatele Obdarovanému je považováno za samostatný smluvní vztah, není upraveno těmito VSP a subjektem tohoto právního vztahu není ALIBEST. V pochybnostech se má za to, že ALIBEST je pouze zprostředkovatelem. Za koupi Dárkového certifikátu (poukazu) se Zákazník zavazuje zaplatit sjednanou cenu. ALIBEST se zavazuje seznámit Zákazníka před uzavřením Smlouvy s obsahem jím sestaveného Dárkového balíčku, jakož i se všemi konkrétními podmínkami realizace Dárkového balíčku.

Uzavření smlouvy

Smlouva o koupi Dárkového certifikátu (poukazu) se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy ALIBEST akceptuje závaznou objednávku Zákazníka. Smlouvu je možno uzavřít v provozovně ALIBEST nebo Prostředky komunikace na dálku. Akceptaci závazné objednávky je ALIBEST povinen neprodleně oznámit Zákazníkovi, a to potvrzením o přijetí objednávky spolu s výzvou k úhradě ceny Dárkového balíčku v provozovně nebo Prostředky komunikace na dálku. Okamžikem akceptace závazné objednávky ze strany ALIBEST se závazná objednávka považuje za uzavřenou smlouvu. Zákazník výslovně souhlasí s vedením veškeré komunikace mimo provozovnu ALIBEST Prostředky komunikace na dálku a to včetně vystavování příslušných dokladů. Zákazník je povinen před uzavřením smlouvy o koupi Dárkového certifikátu (poukazu) poskytnout ALIBESTu pravdivé údaje nezbytné pro uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že uvedením nepravdivých údajů může být způsobena absolutní neplatnost smlouvy a odpovídá za škodu, která uvedením neplatných údajů vznikne.

Plnění ALIBEST

Na základě uzavřené Smlouvy o koupi Dárkového certifikátu (poukazu) ALIBEST vyhotoví Dárkový certifikát (poukaz) a způsobem sjednaným ve Smlouvě jej předá Zákazníkovi. Aktivaci Dárkového certifikátu (poukazu) provede ALIBEST bezprostředně po uhrazení ceny Dárkového balíčku.

Cena Dárkového balíčku

Ceny jednotlivých plnění, které mohou tvořit obsah Dárkového balíčku, zveřejňuje ALIBEST na svých internetových stránkách a jsou k dispozici na provozovně ALIBEST. Veškeré zveřejněné ceny jsou ceny orientační. Před uzavřením Smlouvy o koupi Dárkového certifikátu (poukazu) je ALIBEST povinen seznámit Zákazníka s konečnou celkovou cenou Dárkového balíčku. V případě neuhrazení ceny Dárkového balíčku je ALIBEST oprávněn odmítnout vydat Dárkový certifikát (poukaz) či odmítnout jeho aktivaci.

Cenu a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit ALIBESTu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet ALIBEST č. 382400623/0300,
 • prostřednictvím složenky,
 • přes zabezpečenou platební bránu prostřednictvím platební karty

Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit ALIBESTu také náklady spojené s balením a dodáním dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetových stránkách ALIBEST. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební karty se kupní cena hradí bezprostředně po odeslání objednávky Zákazníkem. Při volbě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu Dárkového balíčku společně s uvedením variabilního symbolu platby. V tomto případě je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet ALIBEST.

Slevy

Slevy na zakoupené služby není možno kombinovat nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami. Slevy nelze uplatnit při dokupování bodů či při platbě Univerzálním bodovým certifikátem (poukazem).

Dárkové body

Zákazník má možnost zakoupit Dárkové body u ALIBEST. ALIBEST vydá Zákazníkovi potvrzení o počtu zakoupených bodů prostřednictvím Univerzálního bodového certifikátu (poukazu). Dárkové body je Zákazník či Obdarovaný oprávněn směnit u ALIBEST za Dárkový certifikát na konkrétní zážitek. Doba platnosti Dárkových certifikátů (poukazů), jejichž cena byla alespoň částečně uhrazena pomocí Dárkových bodů, se řídí (je shodná s) dobou platnosti Univerzálního bodového certifikátu (poukazu), z něhož byly Dárkové body využity. Při výběru Dárkového certifikátu (poukazu) hrazeného body z Univerzálního certifikátu (poukazu), nemá Zákazník či třetí osoba, v jejíž prospěch je uzavřena smlouva, nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu zážitku. Při platbě body je vždy platná uvedená bodová hodnota. Bodová hodnota zážitku je uvedena u každé položky na internetových stránkách ALIBEST.

V. Realizace Dárkového balíčku

Sjednání konkrétních podmínek realizace Dárkového balíčku

Po obdržení Dárkového certifikátu (poukazu) a uhrazení kupní ceny je Obdarovaný oprávněn k realizaci Dárkového balíčku. Za účelem realizace Dárkového balíčku obdarovaný kontaktuje ALIBEST a sjedná konkrétní podmínky realizace Dárkového balíčku. Po sjednání konkrétních podmínek realizace bude plnění, které je předmětem Dárkového balíčku, poskytnuto Obdarovanému Dodavatelem. Sjednání konkrétních podmínek realizace Dárkového balíčku je možné realizovat osobně na provozovně ALIBEST či prostřednictvím formuláře na internetových stránkách ALIBEST. Tímto krokem Obdarovaný stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s jejich obsahem bezvýhradně a plně souhlasí.

Rezervace termínu Dárkového balíčku musí být sjednána tak, aby předmětná služba byla realizována nejpozději do data platnosti Dárkového certifikátu (poukazu). Žádost o rezervaci termínu musí být učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem realizace Dárkového balíčku. Tato lhůta je vždy uvedena jako součást Dárkového balíčku.

Některé specifické zážitky je možno realizovat pouze v předem určeném termínu. O těchto termínech je Zákazník informován při zakoupení služby a dále bude tato informace v Dárkovém balíčku a na internetových stránkách ALIBEST u příslušného zážitku.

Konkrétní podmínky realizace balíčku

ALIBEST se zavazuje nabídnout termín realizace Obdarovanému do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti. Po potvrzení nabízeného termínu Obdarovaným obdrží tento od ALIBEST závaznou rezervaci e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti a ta se tímto stává závaznou.

ALIBEST nenese žádnou odpovědnost pro případ, že příjemce služby sdělí, nebo jinak zpřístupní, ať už dobrovolně nebo z nedbalosti třetí osobě kód certifikátu (poukazu) a třetí osoba znalost těchto informací zneužije pro využití služeb u poskytovatele služeb namísto příjemce služby.

Konkrétními podmínkami realizace balíčku jsou zejména

 • doba plnění, místo plnění, způsob plnění, storno podmínky
 • identifikace osoby či osob, které budou realizovat plnění odpovídající Dárkovému balíčku
 • lhůta nutná k vyřízení rezervace plnění Dárkového balíčku (objednací lhůty Dodavatelů, dodací lhůty zboží atd.)
 • doklady a potvrzení nutná k realizaci Dárkového balíčku (např. řidičský průkaz, zbrojní průkaz, potvrzení lékaře atd.),
 • zvláštní způsobilost Obdarovaného k čerpání Dárkového balíčku (např. věk, fyzická kondice, zdravotní způsobilost atd.)
 • zvláštní věci nutné k realizaci Dárkového balíčku (specifické oblečení, ochranné pomůcky, stroje, nástroje atd.)
 • doplňkové možnosti čerpání Dárkového balíčku (diváci, pořízení fotografií či videonahrávek)
 • závislost na okolních vlivech (zejména počasí)
 • další náklady spojené s realizací Dárkového balíčku nezahrnuté v ceně Dárkového balíčku (jízdné, vstupné, poplatek za diváky, pojištění, správní či jiné poplatky atd.)
 • další zvláštní podmínky realizace Dárkového balíčku.

Změny podmínek realizace balíčku

Po sjednání konkrétních podmínek realizace mezi Obdarovaným a ALIBEST si případné změny v době plnění, místě plnění a způsobu plnění Dárkového balíčku sjednává sám Obdarovaný přímo s Dodavatelem, jehož kontaktní údaje Obdarovaný obdržel při potvrzení termínu čerpání Dárkového balíčku.

Poskytnutí Dárkového balíčku Dodavatelem

Po sjednání konkrétních podmínek realizace Dárkového balíčku Obdarovaný po předložení Dárkového certifikátu (poukazu) Dodavateli obdrží plnění odpovídající obsahu Dárkového balíčku. Realizace plnění odpovídající Dárkovému balíčku je považována za samostatný smluvní vztah mezi Obdarovaným a Dodavatelem. ALIBEST není účastníkem tohoto právního vztahu. V pochybnostech se má za to, že ALIBEST je pouze zprostředkovatelem.

V rámci realizace Dárkové balíčku

ALIBEST je

 • povinen seznámit Obdarovaného s detailním obsahem plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku a konkrétními podmínkami realizace Dárkového balíčku včetně storno podmínek
 • povinen poskytnout Obdarovanému maximální součinnost při sjednání konkrétních podmínek realizace Dárkového balíčku
 • povinen vydat Obdarovanému, v případě že je držitelem Univerzálního bodového certifikátu (poukazu), Dárkový certifikát (poukaz)
 • povinen zprostředkovat realizaci plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku
 • povinen upozornit Zákazníka i Obdarovaného, že činnost, služba či aktivita, která mu bude poskytnuta v rámci Dárkového balíčku, může být v konkrétním případě považována za Adrenalinový sport a její konzument tak činí na vlastní nebezpečí.

ALIBEST není

 • odpovědný za škody na majetku či zdraví Obdarovaného vzniklé při realizaci plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku
 • povinen sdělit Obdarovanému cenu Dárkového balíčku, pokud to nesjedná předem se Zákazníkem
 • povinen vrátit Zákazníkovi či Obdarovanému zaplacenou cenu Dárkového balíčku, pokud k realizaci plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku nedojde z důvodů vzniklých na straně Zákazníka či Obdarovaného
 • povinen zprostředkovat plnění odpovídající Dárkovému balíčku po uplynutí doby platnosti Dárkového certifikátu (poukazu)
 • povinen zprostředkovat plnění odpovídající Dárkovému balíčku pokud je doba jeho realizace podmíněna sezónou a Zákazník, resp. Obdarovaný v době platnosti Dárkového certifikátu (poukazu) zahrnujícího tuto sezónu Dárkový balíček nerealizoval

Obdarovaný je

 • povinen řádně se seznámit s konkrétními podmínkami realizace Dárkového balíčku (vč. omezení realizace sezónou či pevně stanovenými termíny realizace), storno podmínkami a těmito VSP
 • povinen splnit všechny konkrétní podmínky nezbytné pro realizaci Dárkového balíčku
 • povinen respektovat pokyny ALIBEST či Dodavatele při realizaci plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku
 • povinen předat Dodavateli před zahájením realizace Dárkového balíčku nepoškozený Dárkový certifikát (poukaz) v tištěné podobě (originál popřípadě vytištěný certifikát doručený v elektronické podobě) a prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti.

ALIBEST upozorňuje všechny své klienty, že v nabídce služeb je i zprostředkování činností či aktivit, které mohou být nebezpečné (adrenalinové činnosti) a i při maximální vynaložené péči ze strany všech může dojít ke vzniku škod na majetku či zdraví. ALIBEST i jeho smluvní partneři činí veškerá opatření, aby vzniku škod předešli, přesto musí své klienty upozornit, že činnosti, služby či aktivity zařazené do kategorie adrenalinových činností podnikají na vlastní nebezpečí.

Změna Dárkového balíčku

Na základě žádosti Zákazníka či Obdarovaného je možno změnit předmět plnění odpovídající Dárkovému balíčku. Žádost o změnu musí být ALIBESTu doručena osobně či Prostředky komunikace na dálku nejpozději 2 měsíce před vypršením doby platnosti Dárkového certifikátu (poukazu). Změnu Dárkového balíčku a vydání nového Dárkového certifikátu provede ALIBEST do jednoho měsíce od zakoupení ZDARMA. Po uplynutí této doby má ALIBEST právo za tuto změnu vyúčtovat tomu, kdo o změnu požádal, tj. Zákazníkovi či Obdarovanému, paušální poplatek ve výši Kč 300,- včetně DPH. Takto vyúčtovaný poplatek a případný nedoplatek při rozdílu cen Dárkového balíčku je splatný do 7 dnů ode dne doručení vyúčtování tomu, kdo o změnu požádal (Zákazník či Obdarovaný). Vyrovnání přeplatku ze strany ALIBEST je možné pouze poskytnutím dalších služeb v ceně odpovídající výši přeplatku. Platnost nově vystaveného Dárkového certifikátu (poukazu) má stejné datum platnosti jako původní Dárkový certifikát (poukaz)!!! Výměna Dárkového certifikátu (poukazu) za jiný je možná pouze jednou. Pokud byl konkrétní Dárkový certifikát zakoupen prostřednictvím univerzálního certifikátu, není již možné jej dále vyměnit za jiný.

Po uplynutí doby platnosti Dárkového certifikátu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek ALIBEST uplynutím doby platnosti zaniká. V důsledku toho vzniká ALIBESTu nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti Zákazníka využít služby za stanovených podmínek.

VI. Následky neposkytnutí plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku

Absolutní nemožnost vzniklá z důvodů na straně ALIBEST

V případě neposkytnutí plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku, ke kterým došlo v důsledku skutečností vzniklých na straně ALIBEST či Dodavatele, je ALIBEST povinen poskytnout náhradní plnění v podobě převedení hodnoty zaplaceného Dárkového certifikátu na Univerzální bodový certifikát s dobou platnosti původního Dárkového certifikátu. Zákazník může tyto nároky svým prohlášením převést na Obdarovaného. Za absolutní nemožnost plnění se považuje stav, kdy není možno v době platnosti Dárkového certifikátu plnění poskytnout (zánik specifické věci či služby určené k plnění, zánik Dodavatele při neexistenci Dodavatele se stejným předmětem činnosti atd.)

Absolutní nemožnost plnění vzniklá na straně Obdarovaného

V případě neposkytnutí plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku, ke kterým došlo v důsledku skutečností vzniklých na straně Obdarovaného, není ALIBEST povinen vrátit zaplacenou cenu Dárkového balíčku, pokud existuje možnost náhradního plnění ve formě nového Dárkového balíčku. Existenci překážky pro plnění je Obdarovaný povinen tuto skutečnost nejpozději do konce doby platnosti Dárkového certifikátu (poukazu) sdělit ALIBEST a zvolit si z jeho nabídky náhradní Dárkový balíček. Pokud tak v době platnosti Dárkového certifikátu neučiní, jeho nárok zaniká. Platnost náhradního Dárkového certifikátu (poukazu) se řídí datem platnosti původního Dárkového certifikátu (poukazu) a jeho vystavení je zpoplatněno částkou Kč 300,- včetně DPH. Toto ustanovení se neuplatní, pokud dojde ke zmaření plnění v důsledku zavinění Obdarovaného (zejména neomluvené nedostavení se ve sjednaném termínu do místa plnění nebo zrušení termínu ve stanovené lhůtě, zaviněná nezpůsobilost – kupř. opilost, nerespektování konkrétních podmínek realizace Dárkového balíčku včetně sezónnosti či pokynů ALIBEST nebo Dodavatele atd.). V těchto případech ztrácí Zákazník i Obdarovaný nárok na vrácení ceny Dárkového balíčku či na náhradní Dárkový balíček. Obdarovaný je vždy povinen se řídit konkrétními storno podmínkami obdrženými při rezervaci termínu. Pokud Obdarovaný poruší jejich podmínky a rezervace bude zrušena později než je termín pro bezplatné storno nebo pokud se Obdarovaný k čerpání služby vůbec nedostaví, je oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti Dárkového certifikátu, je však povinen zaplatit ALIBEST smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši stanovené ve storno podmínkách, maximálně však do výše ceny objednané služby.

Krátkodobá nemožnost plnění z objektivních důvodů

V případě krátkodobé nemožnosti poskytnutí plnění odpovídající Dárkovému balíčku, ke které došlo z objektivních důvodů, je oprávněn ALIBEST či Dodavatel upravit konkrétní podmínky realizace Dárkového balíčku tak, aby bylo možno plnění řádně a bezpečně provést (zejména změna termínu, změna místa, změna věci určené k plnění atd.). Za překážky způsobující krátkodobou nemožnost plnění se považuje zejména nepřízeň počasí, krátkodobá závada na věci určené k plnění, nemoc osoby poskytující plnění atd. Obdarovaný ani Zákazník v tomto případě nemají nárok na úhradu nákladů, které jim změnou konkrétních podmínek realizace Dárkového balíčku vznikly. V případě existence překážky plnění na straně Obdarovaného (nemoc, pracovní cesta atd.) je možno upravit konkrétní podmínky realizace Dárkového balíčku pouze v případě, že existenci překážky sdělí nejpozději 3 dny před termínem realizace Dárkového balíčku ALIBESTu. V takovém případě je Obdarovaný povinen nahradit ALIBESTu skutečné náklady (storno poplatky), které vznikly v souvislosti se změnou konkrétních podmínek realizace Dárkového balíčku. Pokud nemožnost plnění dle tohoto odstavce trvá déle než po dobu platnosti certifikátu (poukazu), je považována za Absolutní nemožnost plnění.

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka, resp. Obdarovaného, tedy příjemce těchto služeb, nutné pro hladkou komunikaci s těmito osobami, budou ze strany ALIBEST využity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy a následnou rezervaci služeb včetně potřebných změn. Zákazník, příp. Obdarovaný projevuje kromě souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami též souhlas s využitím jeho osobních kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění této smlouvy a také pro účely firemních rozborů a statistik na dobu časově neomezenou. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Zákazníka, Zákazník prohlašuje a stvrzuje, že získal souhlas od příjemce služeb s poskytnutím osobních údajů v uvedeném rozsahu. Příjemce služeb potvrdí svůj souhlas a správnost tohoto uvedeného prohlášení tím, že odebere od ALIBESTu služby dle smlouvy.

Zákazník, případně Obdarovaný má právo přístupu a opravy svých osobních údajů včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, tedy i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány elektronicky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění) a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb. Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou dodavatelů služeb a třetích osob zajišťujících doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v nejmenším nutném rozsahu pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email). Zákazník, příp. Obdarovaný projevuje souhlas s tím, že doručovatelé ALIBESTu využívají výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a jsou oprávněni k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Veškeré materiály a informace na internetových stránkách ALIBEST jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo stran s ním spolupracujících a nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez jeho písemného souhlasu.

VIII. Odpovědnost

Obecná odpovědnost

ALIBEST neodpovídá za škody na zdraví či majetku vzniklé při realizaci Dárkového balíčku. V případě Adrenalinových činností je realizace prováděna na vlastní nebezpečí Zákazníka, Obdarovaného či 3. osoby, jíž je služba poskytována.

Odpovědnost za vady, reklamace

V případě vad poskytnutých plnění odpovídajících Dárkovému balíčku je povinen Obdarovaný uplatnit vady u ALIBEST do 5 dnů ode dne realizace Dárkového balíčku. Uplatnění vady je Obdarovaný povinen učinit písemně. Toto ustanovení neplatí, pokud předmětem plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku byla dodávka zboží, u kterého Dodavatel poskytl záruku za jakost. V tomto případě se právní vztahy vznikající z titulu odpovědnosti za vady řídí obecnou právní úpravou.

IX. Závěrečná ustanovení, právní úprava

Veškerá práva a povinnosti vznikající ze Smlouvy o zakoupení Dárkového certifikátu (tj. kupní smlouvy) jsou upraveny textem Smlouvy o zakoupení Dárkového certifikátu (poukazu) a těmito VSP. Práva a povinnosti, které nejsou těmito dokumenty výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

V případě uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník zejména právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo na odstoupení se v souladu s přísl. ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění nevztahuje na poskytování služeb, jestliže již s jejich plněním bylo se souhlasem Zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Za započetí plnění je považována rezervace termínu zážitku. Zákazník, který využije práva na odstoupení od smlouvy, tak učiní písemně, přičemž pro zachování písemné formy postačí učinění prostřednictvím emailového sdělení zaslaného na adresu uvedenou na internetových stránkách ALIBEST. Kupující může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na internetových stránkách ALIBEST.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2016, a to na dobu neurčitou. ALIBEST je oprávněn jednostranně změnit obsah těchto VSP. Změna se nedotýká právních vztahů vzniklých před její účinností.

V Brně dne 1.9.2016

 

Cena poskytovaných služeb a dopravy

Cena dárkového certifikátu (poukazu) je stanovena dohodou smluvních stran a zahrnuje veškeré specifikované náklady spojené s poskytnutím služby. Výše ceny vyplývá ze závazné objednávky, webových stránek Jedinečných zážitků, případně z telefonického sdělení při telefonické objednávce. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Zpoplatnění dopravy

K ceně poskytované služby bude připočten poplatek za doručení dárkového balíčku, ve výši stanovené dle Vámi zvoleného způsobu dopravy v rámci ČR:

 • osobní převzetí v naší kanceláři - Bašty 413/2, 602 00 Brno, Po-Pá 8:30-16:00 hod. - zdarma
 • poukaz na email - zdarma
 • doporučená pošta - do dvou pracovních dnů - zdarma
 • osobní převzetí Zásilkovna - do druhého pracovního dne (při objednání do 14:30 hod.) - cena: 59,-Kč
 • dobírka Zásilkovna - do druhého pracovního dne (při objednání do 14:30 hod.) - cena: 108,-Kč
 • DPD zásilka - do druhého pracovního dne (při objednání do 10:00 hod.) - cena: 89,-Kč
 • DPD zásilka s dobírkou - do druhého pracovního dne (při objednání do 10:00 hod.) - cena: 138,-Kč
 • EMS expresní pošta - do druhého pracovního dne a v sobotu - cena: 149,-Kč

Balné za jednotlivé dárky neúčtujeme.

 

Platební podmínky a způsob platby

Cena za dárkový balíček Jedinečných zážitků je splatná do 10 dnů od potvrzení objednávky dle platebních údajů odeslaných při objednávce. Cena dárkového balíčku je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti Jedinečné zážitky. Dárkový certifikát (poukaz) je na základě objednávky odeslán Zákazníkovi bezprostředně po obdržení objednávky.

Úhradu ceny lze provést těmito způsoby:

 • hotově v naší kanceláři - při osobním odběru na adrese nám. 28. října 6, 602 00 Brno, Po-Pá 8:00 - 17:00 hod.
 • dobírkou – úhradu provedete při převzetí Dárkového balíčku od dopravce DPD, MaPa kurýra nebo při převzetí v pobočce Zásilkovny
 • bankovním převodem – po potvrzení objednávky získáte potřebné platební údaje
 • platební kartou online prostřednictvím platební brány GoPay
 • složenkou typu C na poště - po potvrzení objednávky získáte potřebné platební údaje

 

Dodací podmínky

Rychlost dodání Dárkového balíčku závisí na způsobu dopravy, který si zvolíte při objednávce.

 • Ihned při volbě zaslání emailem, po objednání jej obdržíte ve formátu PDF.
 • Do 15 minut můžete dárek získat při osobním odběru v naší kanceláři: nám. 28. října 6, 602 00 Brno, Po-Pá 8:00 - 17:00 hod.
 • Do 300 minut v Brně, pokud zvolíte MaPa kurýra a objednáte do 13:00 hod.
 • Do druhého pracovního dne, pokud zvolíte Zásilkovnu a objednáte do 14:30 hod.
 • Do druhého pracovního dne, pokud zvolíte doručení DPD a objednáte do 10:00 hod.
 • Do druhého pracovního dne včetně soboty, pokud zvolíte doručení EMS expresní pošta a objednáte do 16:00 hod.
 • Do 2 dnů doporučenou zásilkou prostřednictvím České Pošty

Vždy se snažíme udělat maximum, abychom dodali Vámi objednané dárky co nejdříve. Omlouváme se tedy, pokud za výjimečných okolností, které nejsme schopni ovlivnit, dojde k mírnému zdržení doručení.

Závazek společnosti ALIBEST s.r.o. dodat Zákazníkovi zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené Zákazníkem v objednávkovém formuláři.

 

Reklamační řád

Reklamační řád je souborem informací pro Zákazníka a Obdarovaného při uplatňování reklamace služeb zakoupených v Internetovém obchodě rajzazitku.cz.

Práva a povinnosti Zákazníka a Obdarovaného

Mají právo podat oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • e-mailem na adresu info@jedinecne-zazitky.cz
 • poštou na adresu provozovatele: Jedinečné zážitky, Alibest, s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno
 • osobně v provozovně Jedinečných zážitků

Jsou povinni ve své reklamaci uvést:

 • kód Dárkového certifikátu (poukazu)
 • co nejpodrobněji popsat závady v poskytnutých službách

Práva a povinnosti ALIBEST s.r.o.

Alibest rozhodne o uznání reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom Zákazníka elektronickou poštou, pokud se se Zákazníkem či Obdarovaným nedohodne jinak.

Uznaná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.Tipy na zážitky


BAGROVÁNÍ BRNO
BAGROVÁNÍ BRNO
bagristou na zkoušku
OBLÍBENÉ
od 895 Kč
CHOVATELEM ŠELEM
CHOVATELEM ŠELEM
osobní kontakt s gepardem
SLEVA
od 2990 Kč
ZÁMECKÝ POBYT LOUČEŇ
ZÁMECKÝ POBYT LOUČEŇ
romantika na zámku
OBLÍBENÉ
od 5570 Kč